Công ty Cổ phần xi măng Quán Triều tổ chức huấn luyện an toàn năm 2024 cho các đối tượng thuộc nhóm 1,2,3,4,5,6 từ ngày 15/4/2024 đến hết ngày 8/5/2024 theo NĐ 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016

  • 24/04/2024

Chia sẻ