Thông báo mời chào giá cạnh tranh:

  • 19/01/2021

Đơn hàng số 1: cung cấp VLCL cho tháp trao đổi nhiệt năm 2021

Đơn hàng số 2: cung cấp dịch vụ xây lắp VLCL cho tháp trao đổi nhiệt năm 2021

Chia sẻ