Thông báo mời chào hàng cạnh tranh

  • 04/05/2022

Vận chuyển đá thải sau tuyển nước tại vị trí +100/+80 Bãi thải Nam Công ty than Khánh Hòa VVMI về Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI năm 2022

Chia sẻ