Thông báo mời chào giá cạnh tranh:

  • 17/02/2022

Tên đơn hàng: Cung cấp vật tư và hàn đắp vành băng đa số 2 và con lăn bệ ga lê số 3 năm 2022

Chia sẻ