Thông báo mời chào giá

  • 20/07/2022

Tên đơn hàng: cung cấp vỏ bao xi măng giấy 3 lớp KPK phục vụ sản xuất xi măng 6 tháng cuối năm 2022, thuộc KHSXKD năm 2022

Chia sẻ