Thông báo mời chào giá:

  • 13/01/2022

Đơn hàng số 1: Cung cấp VLCL cho tháp trao đổi nhiệt năm 2022

Đơn hàng số 2: Cung cấp dịch vụ xây lắp VLCL cho tháp trao đổi nhiệt năm 2022

Chia sẻ