THÔNG SỐ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

STTNgày giờThông sốĐơn vịKết quả đoGiới hạn cho phép
1 09:40:00 - 28.05.2023 O2 %V 13 21
2 09:40:00 - 28.05.2023 SO2 mg/Nm3 78 400
3 09:40:00 - 28.05.2023 CO mg/Nm3 203 400
4 09:40:00 - 28.05.2023 NOx mg/Nm3 511 800
5 09:40:00 - 28.05.2023 Clinker_PM mg/Nm3 14 80
6 09:40:00 - 28.05.2023 LNung_PM mg/Nm3 48 80
7 09:40:00 - 28.05.2023 NXi_PM mg/Nm3 0 80
8 09:40:00 - 28.05.2023 NThan_PM mg/Nm3 47 80